Έλεγχος Τονομέτρου

Έλεγχος Τονομέτρου

Ο έλεγχος του τονομέτρου πρέπει να γίνεται 1 φορά το μήνα ώστε να διασφαλίζεται η ορθή του λειτουργία. Σε περίπτωση που ο έλεγχος φανερώσει απόκλιση, τότε το τονόμετρο χρήζει συντήρησης ή επισκευής. Η...

Επιλογή UPS

Επιλογή UPS

Η επιλογή ενός UPS για την επιχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Το UPS αποτελεί μια σημαντική  δικλείδα ασφαλείας, που θα προστατέψει την λειτουργία και τα δεδομένα της επιχείρησης σε περίπτωση μιας δια...

Top