ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία infoeye.gr, η οποία εδρεύει επί της οδού infoeye.gr 3, στην πόλη infoeye.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από τον infoeye.gr, πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβολο αυτής, κάτοικο Ταδε, λαμβάνοντας υπόψη:

Ι. τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα,
ΙΙ. τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, άλλως Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. ή G.D.P.R.), οι οποίες έχουν άμεση και δεσμευτική ισχύ και εφαρμογή από την 25η Μαΐου 2018 και μετέπειτα,
ΙΙΙ. τη δεδηλωμένη βούλησή της για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων με τα οποία αλληλεπιδρά, αλλά και την υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σας ενημερώνει ότι σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί η συνοπτική έκθεση βασικών εννοιών της ισχύουσας από την 25η Μαΐου 2018 νομοθεσίας και ταυτόχρονα η γνωστοποίηση του πλαισίου, εντός του οποίου η εταιρεία διενεργεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

1. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων


1.1 Οι διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης ενός υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα το κατά πόσο η επεξεργασία πραγματοποιείται εντός της Ένωσης. Εφαρμόζονται επίσης, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υποκειμένων των δεδομένων που βρίσκονται στην Ένωση από υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία μη εγκατεστημένο στην Ένωση, εάν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με: α) την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών στα εν λόγω υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται πληρωμή από τα υποκείμενα των δεδομένων, ή β) την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους, στον βαθμό που η συμπεριφορά αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης.

1.2 Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

1.3 Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1.4 Ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

1.5 Ως «εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 

2. Σκοποί Επεξεργασίας


Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρείας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) για τη διενέργεια και την πραγματοποίηση της/των εμπορικής/ών συναλλαγής/ών μεταξύ της εταιρείας και υμών και την σύννομη ολοκλήρωση αυτής/αυτών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παράδοσης των υπηρεσιών, της επικοινωνίας πριν, κατά, αλλά και μετά την/τις συναλλαγή/ές, την έκδοση φορολογικών παραστατικών,
β) για την ταυτοποίηση του προσώπου σας, σε περίπτωση υποβολής παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρεία, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας της εταιρείας μαζί σας, καθώς την εν γένει διευκόλυνση της εταιρείας κατά τον χειρισμό του παραπόνου ή αιτήματός σας προς αυτήν,
γ) για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρείας.

 

3. Βάση Επεξεργασίας


3.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρείας μετά από δική σας ενέργεια πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μετά από συγκατάθεσή σας και επί τη βάσει:
α) σύμβασης/συμβάσεων εμπορικής/ων συναλλαγής/ών, για τη διεξαγωγή, διενέργεια και πραγματοποίηση της οποίας/των οποίων, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή, μεταξύ άλλων και μη περιοριστικά αναφερομένων, η ταυτοποίησή σας ως αντισυμβαλλόμενος/η, η εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας από την εταιρεία, η εκ του νόμου επιβαλλόμενη έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών, η επικοινωνία της εταιρείας μαζί σας πριν, κατά και μετά την εκτέλεση της υποβαλλόμενης παραγγελίας σας,
β) παρεχόμενης συναίνεσής σας για τη χρησιμοποίηση αυτών προς ενημέρωσή σας με διαφημιστικό υλικό, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με διαφημιστικές ενέργειες της εταιρείας.
3.2 Η εταιρεία, σε σχέση με τα προαναφερόμενα, σας γνωστοποιεί περαιτέρω ότι στην πρώτη περίπτωση, η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί συμβατική σας υποχρέωση και παράλληλα απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς η μη παροχή καθιστά αδύνατη τη σύναψη συμβατικής σχέσης δεδομένης της αδυναμίας ταυτοποίησής σας αντισυμβαλλόμενος/η και συνακόλουθα εκτέλεση της οποίας υποβαλλόμενης παραγγελίας. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα στοιχείων όπως ο Αριθμός Φορολογικού σας Μητρώου, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκετε, ή η ακριβής διεύθυνσή σας αποτελεί και νομική σας υποχρέωση συναρτώμενη με την υποχρέωση συμμόρφωσης αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών σε εμπορική συναλλαγή για την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση αυτή εξυπακούεται ότι καθιστά την όποια συναλλαγή σας με την εταιρεία αδύνατη, δεδομένου ότι χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων και προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών, η όποια συναλλαγή καθίσταται αυτομάτως παράνομη.

 

4. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


4.1 Η επεξεργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέρχονται στη διάθεση της εταιρείας μετά από δική σας ενέργεια ΔΕΝ αναιρεί, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. την ύπαρξη δικαιώματός σας για την υποβολή αιτήματος στην εταιρεία για πληροφόρηση, πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει ή για περιορισμό της επεξεργασίας αυτών, όπως επίσης και την ύπαρξη δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας και αντίταξης σε αυτήν, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων. Το ως άνω αίτημα πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του.
4.2 Η εταιρεία, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή του αιτήματος, παρέχει στον αιτούντα πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν του ως άνω αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν η υποβολή του ως άνω αιτήματός σας πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.
4.3 Εάν η εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας, υποχρεούται όπως σας ενημερώσει, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής. Οι πληροφορίες που σας παρέχονται σε απάντηση του ως άνω αιτήματός σας, παρέχονται, καταρχήν, δωρεάν. Εάν ωστόσο το/τα αίτημα/αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία μπορεί είτε:
α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης του προδήλως αβάσιμου ή του υπερβολικού χαρακτήρα του αιτήματος το φέρει η ίδια η εταιρεία.

 

5. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


5.1 Με την εξαίρεση των ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται από πλευράς σας στην εταιρεία, θα διατηρηθούν και αποθηκευθούν από αυτήν καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των συναλλαγών σας με αυτήν και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση από αυτήν κάθε παραγγελίας σας και πλήρης και ολοσχερής εξόφληση από πλευράς σας κάθε οικονομικής σας υποχρέωσης έναντι της εταιρείας.
5.2 Μετά την λήξη του ως άνω χρονικού διαστήματος, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα για χρονικό διάστημα πλέον του ενός μηνός από την λήξη της προθεσμίας άσκησης από πλευράς κάθε δικαιώματός σας σχετικό με τυχόν ελαττώματα των υπηρεσιών που αυτή εμπορεύεται, καθώς επίσης και για όσο χρονικό διάστημα τυχόν διαρκέσει δικαστική διαμάχη μεταξύ υμών και της εταιρείας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής υπόθεσης επ’ αυτής.
5.3 Με την πάροδο των ως άνω χρονικών διαστημάτων και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ. και της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, όπως η περίπτωση φορολογικών παραστατικών όπου και το χρονικό διάστημα διατήρησης και αποθήκευσης από πλευράς της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα (10) χρόνια, η εταιρεία θα προβαίνει στην καταστροφή ή διαγραφή ή παράδοση σε εσάς κατά τρόπο που εσείς θα προσδιορίσετε κατόπιν γραπτής επικοινωνίας μας, των τηρούμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

6. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


6.1 Η εταιρεία υποχρεούται όπως σας ενημερώσει για την τυχόν πρόθεσή της να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του Γ.Κ.Π.Δ., να αναφερθεί στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφο τους ή στο πού διατέθηκαν.
6.2 Σε αυτό το πλαίσιο η εταιρεία σας ενημερώνει ότι δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβαστούν στην Ελβετία, όπου και τα κεντρικά της γραφεία και η έδρα της. Η Ελβετία μία από εκείνες τις χώρες, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

7. Ανάκληση Συγκατάθεσης


7.1 Δικαιούσθε να ανακαλέσετε την προαναφερόμενη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
7.2 Η ανάκληση πραγματοποιείται με αίτημα προς την εταιρεία που πρέπει να ορισμένο και σαφές, άμεσο ως προς την βεβαιότητα της ταυτότητάς σας ως υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της παρασχέθηκαν, ενώ σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται στην εταιρεία εγγράφως και κατά τρόπο τέτοιο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα της ημερομηνίας υποβολής του. Η ανάκληση ωστόσο αυτή, δεδομένων των όσων προαναφέρονται υπό τον αριθμό 3, ενδέχεται να έχει τις συνέπειες που εκεί περιγράφονται.

 

8. Διάταξη άρθρου 22 Γ.Κ.Π.Δ.


8.1 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο…». Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22, παρ. 2 του Γ.Κ.Π.Δ. «…Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν η απόφαση: α) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, β) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο προβλέπει επίσης κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή γ) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων…». Κατόπιν αυτών, όταν η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει και είναι αναγκαία, κατά τα προαναφερόμενα, στη σύναψη και εκτέλεση εμπορικής συναλλαγής μεταξύ υμών και της εταιρείας ή ακόμη όταν αυτή πραγματοποιείται με συγκατάθεσή σας, η εταιρεία δικαιούται και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως αποφασίσει για τη διενέργεια της συναλλαγής και τις επιμέρους συνθήκες αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και κριτήρια όπως ο όγκος των προηγούμενων συναλλαγών, ο τρόπος εκτέλεσης αυτών, η οικονομική ανταπόκρισή σας στις υποχρεώσεις σας ως αγοραστής.
8.2 Όταν όμως η από πλευράς σας παροχή προς την εταιρεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποβλέπει στην υποβολή παραπόνου ή οποιουδήποτε αιτήματος προς την εταιρεία, η εταιρεία δεσμεύεται στην τήρηση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 22 του Γ.Κ.Π.Δ..

 

9. Η εταιρεία Υπεύθυνος Επεξεργασίας


9.1 Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που της υποβάλλονται, θεωρείται η ίδια η εταιρεία, γι’ αυτό και κάθε τυχόν αίτημά σας πρέπει να υποβάλλεται προς αυτήν.
9.2 Η εταιρεία για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Δ., που της υποβάλλονται από τρίτα φυσικά πρόσωπα, συνεργάζεται και αξιοποιεί ως εκτελούντες την επεξεργασία τρίτα μέρη και προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων μερών. Πράττοντας σχετικά, έχει ήδη λάβει, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Περαιτέρω, έχει ήδη συμβληθεί μαζί τους συμβατικά είτε δια της συνυπογραφής σχετικών Συμβάσεων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε δια της εισδοχής και αποδοχής Όρων και Συνθηκών Χρήσης των ως άνω προϊόντων ή υπηρεσιών.
9.3 Το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ήδη αναγράφεται ως άνω υπό τον αριθμό 4, διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα πληροφόρησης από την εταιρεία, των ενεργειών στις οποίες αυτή έχει ήδη προβεί για την συμμόρφωσή της με την νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 

10.Ανίσχυρο όρου


Τυχόν αντίθεση οποιουδήποτε εκ των όρων της παρούσας ενημέρωσης με διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συνεπάγεται το ανίσχυρο του εν λόγω όρου.

 

11. Δίκαιο και δωσιδικία


Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφωνίας σε σχέση με την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας ενημέρωσης, σε περίπτωση κατά την οποία η διαφωνία αυτή δεν δύναται να αρθεί είτε με φιλικό μεταξύ των μερών διακανονισμό είτε μετά από παρέμβαση ή υπόδειξη της αρμόδιας εποπτικής αρχής, δηλαδή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης, παραιτουμένων των μερών, δηλαδή της εταιρείας και υμών, από το δικαίωμά τους, όπως ορίσουν άλλον τόπο δωσιδικίας. Αρμόδιο δε Δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το Ελληνικό, καθώς και κάθε Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

 

12. Νομοθεσία


Οτιδήποτε παραλείφθηκε από την παρούσα ενημέρωση θα ρυθμίζεται από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής νομοθεσίας, καθώς και από Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Γ.Κ.Π.Δ..

 

13. Καθυστέρηση άσκησης δικαιωμάτων


Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της εταιρείας να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των προβλεπομένων δικαιωμάτων της ουδόλως συνεπάγεται σιωπηρή ή οποιουδήποτε είδους παραίτηση από αυτήν.

 

14. Τροποποίηση


Η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της όπως τροποποιεί τους όρους της παρούσας οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει η ίδια απαραίτητο ή επιβεβλημένο. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα επικοινωνείτε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση καλείσθε να λαμβάνετε τακτικά γνώση της, προκειμένου να διατηρείστε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις της.

 

15. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.


15.1. Όλο το περιεχόμενο του infoeye.gr , που ορίζεται το σύνολο των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων (εφεξής Περιεχόμενο), ανήκουν νομίμως στην επιχείρηση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που κατά το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχου. Συνεπώς, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του infoeye.gr . Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης.
15.2. Τα ονόματα, οι εικόνες, τυχόν γραφιστικές εφαρμογές, τα λογότυπα καθώς και το όνομα πεδίου (domain name) example.com που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εν γένει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα infoeye.gr και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του infoeye.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα infoeye.gr και στην επιχείρηση δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχή δικαιώματος χρήσης τους.

 

16. Υποχρεώσεις χρήστη


16.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές της ιστοσελίδας infoeye.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το infoeye.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων), περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
16.2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του infoeye.gr οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 

17. Ασφάλεια


Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του infoeye.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του infoeye.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: αναγνώριση πελάτη, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρείται παρέχουν στον χρήστη απολύτως ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να μεταβάλλεται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους, μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την επιχείρηση, άλλως η τελευταία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραμετροποίηση των κωδικών κατά τρόπον ώστε να μην καθίστανται εύκολα ανιχνεύσιμοι.

 

18. Απόρρητο επικοινωνιών & Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


18.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές μπορούν να περιηγηθούν στο infoeye.gr χωρίς να δώσουν κάποια προσωπική πληροφορία. Οι τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες προς την επιχείρηση μέσω της infoeye.gr κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: (α) Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής με εκτελεστό χαρακτήρα, (β) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν τρίτοι, η επιχείρηση φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές καθώς και να ζητούν τη διόρθωση τους σε περίπτωση τεκμηριωμένου λάθους.
18.2. Το infoeye.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του infoeye.gr, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, αλλά στην περίπτωση αυτή, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής διατηρεί, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.
18.3. Οi χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές κατά την επίσκεψή τους στο infoeye.gr προκειμένου προβούν στην παραγγελία προϊόντων, αλλά και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, είναι πιθανό να τους ζητηθούν στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του infoeye.gr ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
18.4. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να αιτηθούν να λαμβάνουν ενημερωτικούς καταλόγους και έντυπο υλικό κατά την εγγραφή τους ως μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του opt out από την εν λόγω υπηρεσία.
18.5. Η επιχείρηση, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προς τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του infoeye.gr. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

 

19. Σύμβαση Αγοράς


19.1. Η σύμβαση αγοράς μεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη / επισκέπτη / καταναλωτή θα θεωρείται καταρτισμένη και σε ισχύ από την ώρα που εκείνος, αφού κάνει μια τελική επισκόπηση των προϊόντων που προτίθεται να αγοράσει, συμπεριλαμβανομένης και της τελικής τιμής πλέον ΦΠΑ, καταθέτει την φόρμα αγοράς, με την προϋπόθεση πάντα ότι έχει εγκριθεί η πιστωτική κάρτα του ή έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης ή έχει καταβληθεί το ποσό με αντικαταβολή ή έχει εγκριθεί η πληρωμή μέσω της υπηρεσίας paypal. Η φόρμα παραγγελίας που καταθέτει ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής θα παραμείνει στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος για το διάστημα το οποίο κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
19.2. Η επιχείρηση θα στείλει στον χρήστη e-mail στην ηλεκτρονική του διεύθυνση (σε περίπτωση που δεν έχει, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία) το οποίο θα περιλαμβάνει περίληψη της παραγγελίας, καθώς και τη διεύθυνση (email) στην οποία ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρηση για τυχόν παράπονα, τις εμπορικές εγγυήσεις, το κόστος της παραγγελίας (την αξία των προϊόντων και την αξία αποστολής τους), το χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί ο πελάτης να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής πρέπει άμεσα να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο του email και να ενημερώσει την επιχείρηση σε περίπτωση λάθους.
19.3. Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του πριν αυτή ολοκληρωθεί και κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας επιλέγοντας το κουμπί «Ακύρωση» που βρίσκεται χαμηλά στην οθόνη. Με την επιλογή η διαδικασία παραγγελίας διακόπτεται αυτόματα. Ο πελάτης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του ακόμα και αν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά πριν την αποστολή των προϊόντων, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο του ηλεκτρονικού καταστήματος στο 2313 043 212 κατά τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος (δείτε στο τέλος των παρόντων όρων) και θα αναλάβουμε την ακύρωσή της παραγγελίας.

 

20. Τιμές


Όλες οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στο infoeye.gr είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α και όλους τους σχετικούς φόρους. Τα έξοδα αποστολής δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για αγορά μέσω αυτού και όχι για την αγορά από την έδρα μας.

 

21.Καθυστέρηση παραγγελίας


Η παραγγελία σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
α. Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στη μεταφορά, με αποτέλεσμα να μην το διαθέτουμε όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του από την επιχείρηση μας.
β. Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο προμηθευτής κάποιου προϊόντος ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις.
γ. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας σας.
δ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

 

22. Τρόποι επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα.


22.1. Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@example.com ή/και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα οποία μηνύματα θα απαντήσει η επιχείρηση μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
22.2. Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της επιχείρησης τηλέφωνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι:
Δευτέρα: 9.00-17.00
Τρίτη: 9.00-17.00
Τετάρτη: 9.00-17.00
Πέμπτη: 9.00-17.00
Παρασκευή: 9.00-17.00

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ


Υπαναχώρηση – Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων
Ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της σύμβασης και εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και σε περίπτωση που πρόκειται για πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία, από την παράδοση και του τελευταίου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η υπαναχώρηση σε αυτή την περίπτωση είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο τυχόν αντικειμένων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που τυχόν επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
β. Η υπαναχώρηση δηλώνεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ρητά, εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής αυτής.
γ. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η επιχείρηση.
δ. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης, κατά την απόλυτη κρίση της επιχείρησης.
ε. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης.

 

23. Επικοινωνία


Οποιαδήποτε επαφή σας με την εταιρεία και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλεται σε αυτή πρέπει να πραγματοποιείται και να απευθύνεται προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων αυτής.
Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας είναι:
Α) Επωνυμία:
Β) Έδρα και διεύθυνση επικοινωνίας:
Γ) Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Ε) Διεύθυνση ιστοσελίδας:
Ζ) Νόμιμος εκπρόσωπος:
Η) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:, διεύθυνση επικοινωνίας:, τηλ. επικοινωνίας:, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: